АЖӘАБЖЬҚӘА

* Aҧшьаша, 08 Жәабран 2024

Aҧшьаша, 08 Жәабран 2024 21:52

Неџьиҳа Арҩыҭааҧҳа лҭоурых

Шьамтәылантәи зыҧсадгьыл ахь нхара ҳәа ихынҳәхьаз Неџьиҳа Арҩыҭааҧҳа- аҵыхәтәантәи лымҩахь днаскьаргеит. Ан, афырҧҳәызба, зҧацәа аҧсадгьыл абзиабара рылаӡаара зылзыршаз, гәалсра дула лыҧсҭазаара лалҵра рыдыркылеит дыздыруаз зегьы. Лара ҩыџьа лыҷкәынцәа Аҧсны ахақәиҭразы еибашьуан. Аӡәы фырхаҵарала дҭахоит. Неџьиҳа анышә дамардеит Аҧсны.

 
Икьыԥхьуп НОВОСТИ - АГТРК

Архив новостей

« Жәабран 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29