АЖӘАБЖЬҚӘА

Aхәаша, 17 Хәажәкыр 2023 17:30

Аҟәатәи ашколқәа рҵаҩцәа рзы еиҿкаан аконкурс аҧсуара атемала

«Аҳы, ижәдыруазар» «Аҧсуара сацуп, исыцуп» . Абас ахьӡын Нестор Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи ажәабатәи ашкол аҟны имҩаҧысыз аицлабра . Уи хықәкыс иаман шықәсык аҩныҵҟала ашколқәа рҿы имҩаҧгаз акласстә сааҭқәа аихшьаала рзура . Аицлабра еиҿнакааит Аҟәа ақалақь ахадара иатәу амуниципалтә усбарҭа «Аҵарадырра анапхгара». Аконкурс ахәшьара арҭон ажурналистцәа, аҵарауаа.