Амчыбжь 10.01.2021

10.01.2021
Ҳазҭалаз ашықәс раҧхьатәи амшқәа рзы аҭагылазаашьа акыр иуадаҩхеит ҳтәыла араионқәа рҟны ицәырҵыз абнатә былрақәа ирыхҟьаны. Абнақәа былуан Гагра ахахьы, Афон Ҿыц иҩацәхыкны. Абылра амҽхак акырӡа иҭбаан Гал араионаҿы. Абарҭқəа зегьы иаҳа инарҭбааны адырраҭар "Амчыбжь" аҟны ишəбарц шəылшоит.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ