Абылрақəеи аекологиеи.

12.01.2021 26
Ашықәс ҿыц раҧхьатәи амчыбжь азы Гал ,Очамчыра, Гәдоуҭа араионқәа рҿы абнақәа амца рыцралеит. Иахьазы амца ырцәоуп .Абылрақәа зыхҟьаз макьана иҭҵаам, изыхәҭоу аусбарҭақәа рнапы ианҵоуп араионқәа рҿы абылрақәа зыхҟьаз аилкаара.

Аҧсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аҧҵоижьҭеи жәохә шықәса ҵуеит , аха ашықәс ҿыц ашьҭахь иҟалаз абылрақәа рҩыза ҳрықәымшәацызт ҳәа азгәарҭоит дара . Абри аҩыза алкаа ҟанаҵеит Аҧсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра . Урҭ ражәақәа рыла, зегь раасҭа аҭагылазаашьа уадаҩын Гал араион , иасуаз аҧша иахҟьаны амца амҽхак арҭбааит. Амцакра анхарҭатә ҭыҧқәа рҟынӡа иааскьеит, жә-қыҭак амца ркит. Гал араион аҿы фышә гетрак рҟынӡа блит . Аҧсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра иаҵанакуа аҟәшақәа рымчқәа зегьы амцарцәарахь идырхеит .

Дук хара имгакәа Очамчыра , Гәылрыҧшь , Аҟәа , Гәдоуҭа араионқәа рҿы абнақәа амца рыцралеит .Аҧсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр иажәақәа рыла , Гал аасҭа Гагра аҭагылазаашьа еиҳа уахылаҧшыртә иҟан . Амца анхарҭатә ҭыҧқәа рахь имааскьарц , абнақәа дрыцқьеит. Аха убри аан асоциалтә ҳақәа рҿы аинформациа цәырҵуа иалагеит , аминистрра амчқәа ақәхом , амшцәгьа иазыҧшуп ҳәа . Лев Кәыҵниа излазгәеиҭаз ала, вертолиотла иахыҧрааны аҭагылазаашьа хылаҧшра арҭон , иаҭахыз аусқәа нарыгӡон .

Иахьазы абылрақәа зегьы аанкылоуп . Аха аекосистема ааха ҕәҕәа амоуп ҳәа азгәарҭоит аекологцәа .

Иахьазы абылрақәа зыхҟьаз аекологиатә прокуратура аҭҵаара анапы иануп . Савели Ҷыҭанаа иажәақәа рыла, алкаа ҟауҵарц азы афактқәа умазароуп , аха убри аан иазгәеиҭеит , ацәаакыра змоу ҳаклимат азы ас еиҧш мҽхакы ҭбаала абылрақәа ишырҟазшьам .

Абылрақәа лассы-лассы иҟало хҭысхеит. Амцакра амҽхак амырҭбаарц ацәаҳәақәа жны иалудар алшоит . Аха Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла ашьхарақәа рҿы урҭ ацәаҳәақәа ралдашьа ыҟаӡам .

Амцакра зыхҟьаз ишьақәгылаз аҧхаррақәа ракәу , ауаҩы инапы акәу макьаны еилкаам . Аха убри аан иазгәоумҭарц залшом ,Урыстәылагьы уажә ааигәа аҭыҧ шрымаз абылрақәа . Ишьақәыргылан , цас абылтәы ақәҭәаны абнақәа амца рыцразҵоз ацәгьоуцәа рхаҭарақәа . Дара аанкылоуп . Иахьазы ари аҩыза ахҭыс ҳтәылаҿы аҭыҧ амоу иамаму аҭҵаара аекологиатә прокуратура аҧхьа ишьҭоуп .

Дениза Гьергьиаҧҳа , Михаил Братухин ,АТ.
  • ТЭГИ:
15.01.2021 36 В период пандемии, возникает необходи...
А как обстоят дела с наличием необходимых медпрепаратов в аптеках?