Мышқәак раҧхьа, Очамчыра араион Баслахә ақыҭан ихацыркын амҩақәа рыҟаҵара.

14.09.2020 48
Мышқәак раҧхьа, Очамчыра араион Баслахә ақыҭан ихацыркын амҩақәа рыҟаҵара. Аусурақәа мҩаҧыргон Очамчыра араион аҧшьбатәи амҩа -ргыларатә усбарҭа аусзуҩцәа. Изалыршахома иазгәаҭаз аусурақәа зегьы рынагӡара, иаанхама еиҭа ауадаҩрақәа?

Баслахә ақыҭа аҿы зҭагылазаашьа акырӡа иуадаҩыз амҩақәа рырҽеира азы амашьына дуқәа рыла абҕанҷ ааганы иқәрыҧсон, анаҩс еиҟарартәуан. Ари ижәбо амҩа ахәҭа аҟаҵара машәыршақә иалхмызт. Иара ала ауп ашколхәыҷқәа мҩанызго автобус шныҟәо.

Ҳәарада, амҩақәа рҭагылазаашьа амашьынарныҟәцаҩцәа роума, ашьаҟауаа роума, зегьы ирныҧшуеит. Нап зыдкылатәу амҩақәа зегьы знык ала рыҟаҵара уадаҩуп, аха уажәы зырҽеира алыршахаз ахәҭақәа ақыҭауаа рнеи-ааира еиҳа иарманшәалоит, -ҳәа азгәеиҭеит Беслахә ақыҭа ахада Даур Ҧаҕәаа.

Араҟа амҩақәа рырҽеира азы аусурақәа рынагӡара иаҿуп Очамчыра араион аҧшьбатәи амҩа -ргыларатә усбарҭа аусзуҩцәа.

Арҭ аусурақәа рымҩаҧгараан амҩа абҕанҷ ақәыҧсара инаҷыданы, ақыҭауаа рхатәымчқәа рыла ҧшьыџьара атрубақәа ыҵарҵахьеит.

Баслахә ақыҭа аҿы иӡбамкәа иаанхоит ацҳа маҷқәа рызҵаара. Урҭ рхаҭабзиара уақәгәыҕыртә иҟам, амшцәгьақәа раан акәзар, ауадаҩрақәа рацәаны иҳазцәырнагоит,- ҳәа азгәарҭоит беслахәаа. Ҿырҧштәыс иаагозар, абри ацҳа маҷ ахьыҟоу аҭыҧ аҿы, акадр аҿы ишыжәбо еиҧш, аӡқәа анхыҵуагьы ҟалоит.

Баслахә ақыҭа анхаҩцәа агәыҕра рымоуп ацҳа маҷқәа рызҵаарагьы аҧхьаҟа рыӡбара алыршахап ҳәа.

Амра Зарандиаҧҳа, Руслан Орлов, АТ
  • ТЭГИ:
24.09.2020 14 Аҭоурыхтә фотоцәыргақәҵа аатит Каман ақыҭан иҟоу Иоанн Ахьтәыҿаҧыц иҧш...
Уаҟа ицәыргоуп урыстәылатәи аҭауадцәа Романавааи аҧсуа ҭауадцәа Ачба-Шервашиӡеи рфотоҭосахьақәа.
24.09.2020 10 Аҧсны иааны иҟоуп Нхыҵ-Кавказтәи афедералтә университет аҿынтә аделега...
Аделегациа аҭааит Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа, иара убас Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институти дареи ирыбжьарҵеит аусеицуразы аиқәшаҳаҭра.