Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭа аҿы афымца мҩанызго ацәаҳәақәа реидкьыслара иахҟьаны , анхаҩы Амеран Харчлаа иҩны блит.

14.09.2020 26
Цәыббра жәаха рзы, Очамчыра араион Ҷлоу ақыҭа аҿы, афымца мҩанызго ацәаҳәақәа реидкьыслара иахҟьаны , анхаҩы Амеран Харчлаа иҩны блит, иҭаацәа хыҵакырҭа рымамкәа иаанхеит. Уи аамҭазы аҩны иҟаз амашәыр рыҧсы ацәыргеит, аха ирымаз зегьы акы аанымхакәа амца иалаблит .

Ашьыжь, асааҭ жәба рыбжа иахысхьан амашәыр аныҟалоз. Ҩеихагылакны иҟаз аҩны иаразнак амца иамҽханакит.Уи аамҭазы аҩны иҟан хҩык; аиашьеи, аиаҳәшьа лхәыҷи лареи.

Разҟны аҩны иҟаз аӡәгьы машәыр имыхьит, аха ирымаз зегьы амца иалаблит. Аҩны аҧшәма Амеран Харчлаа уи аамҭазы аҩны дыҟамызт.

Аҧшәма ҧҳәыс лакәзар, уигьы аҩны дыҟамызт.Адырра анлырҭа ,иаразнак дааит, аха лыбла иабоз агәра лызгомызт.

Абылра шыҟалаз азы адырра ҟаҵан амцарцәаҩцәа рахь, аха урҭ аиаанӡа аҩны былхьан.

Амашәыр иақәшәаз аҩны аҧшәмацәа ирҳәеит, рхатәымчқәа рыла аиҭашьақәыргылара шрылымшо.

Хыҵакырҭада иаанхаз Харчлаа рҭаацәа агәыҕра аадырҧшуеит ацхыраара роуп ҳәа.

Амра Зарандиаҧҳа, Руслан Орлов АТ
  • ТЭГИ:
24.09.2020 10 Аҭоурыхтә фотоцәыргақәҵа аатит Каман ақыҭан иҟоу Иоанн Ахьтәыҿаҧыц иҧш...
Уаҟа ицәыргоуп урыстәылатәи аҭауадцәа Романавааи аҧсуа ҭауадцәа Ачба-Шервашиӡеи рфотоҭосахьақәа.
24.09.2020 8 Аҧсны иааны иҟоуп Нхыҵ-Кавказтәи афедералтә университет аҿынтә аделега...
Аделегациа аҭааит Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа, иара убас Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институти дареи ирыбжьарҵеит аусеицуразы аиқәшаҳаҭра.