Аҧснытәи абжьаратә школқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьқәа.

29.06.2020 29
Аҧснытәи абжьаратә школқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьқәа. Аҳҭнықалақь аҵараиурҭақәа роушьҭымҭацәа рныҳәамш иазкыуп анаҩстәи анҵамҭа.
  • ТЭГИ: