Аҧсны Жәлар Реизара аилатәараҿы 2018-2019 шш. рзын ареспубликаҿы ауаҩы изинқәа рҭагылазаашьазы аҳасабырба ҟалҵеит ауаҩы изинқәа рзы аҭакҧхықәра зду Асида Шьаҟрылҧҳа.

29.06.2020 43
Аҧсны Жәлар Реизара имҩаҧнагаз аилатәараҿы 2018-2019 шықәсқәа рзын ареспубликаҿы ауаҩы изинқәа рҭагылазаашьазы аҳасабырба ҟалҵеит ауаҩы изинқәа рзы аҭакҧхықәра зду Асида Шьаҟрылҧҳа.
  • ТЭГИ: