Аҧсны жәлар реизара адепутатцәа изаамҭанытәым аилатәара мҩаҧыргеит.

02.12.2019 131
Ахәылбыҽха, Аҧсны Апрокурор хада Зураб Ачбеи, уи ихаҭыҧуаҩ Ешсоу Какалиеи рызҵаара ахәаҧшразы Аҧсны жәлар реизара адепутатцәа изаамҭанытәым аилатәара мҩаҧыргеит.
  • ТЭГИ: