Абҵара 7 рзы, Иашҭхәа ақыҭаҿы имҩаҧысит аерманцәа ркультура аазырҧшуа аныҳәа Амшен.

07.11.2019 383
Абҵара 7 рзы, Иашҭхәа ақыҭаҿы имҩаҧысит аерманцәа ркультура аазырҧшуа аныҳәа Амшен. Уахь инеиз ирзыҧшын аконцерттә программа,аерманцәа рмилаҭтә маҭәарқәа рцәыргақәҵақәа,ачысхкқәа ргьама абара. Аныҳәа аиҿкааҩцәас иамоуп Аҧсны иҟоу аерманцәа реилазаареи агәыҳалалратә фонд «Амшени». Аныҳәа иаҭааит Аҧсны ахада ихаҭыҧуаҩ Аслан Барцыц, Аҧсны жәлар реизара аиҳабы Валери Кәарҷиа, адепутатцәа, ауаажәларратә усзуҩцәа.
  • ТЭГИ: