Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аан Симон Кананит ихьӡ зху амонастыр ахыбраҟны арратә хәышәтәырҭа ыҟан.

07.11.2019 300
Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аан ацқьа цҳаражәҳәаҩ Симон Кананит ихьӡ зху амонастыр ахыбраҟны Леон иорден занашьоу Афон ҿыцтәи арратә хәышәтәырҭа ыҟан. Уи аҭӡы аҟны икыдырҵеит агәаларшәага амемориалтә хаҳәцә.
  • ТЭГИ:
06.07.2020 28 Афон Ҿыцтәи аҳаҧы раҧхьатәи аҭааҩцәа аднакылеижьҭеи 45шықәса ҵит.и аҭ...
Аҳаҧы макьаназ акоронавирустә инфекциа иахҟьаны аусура аанкылоуп.
06.07.2020 25 Атәыла ахәыҷбаҳчақәа аусура иалагеит.
Ишдыру еиҧш, акоронавирустә инфекциа иахҟьаны мызла русура аанкылан.