Ацхыраара иҭахуп Герман Гәазаа

22.06.2022 122
Акультура-гәыҳалалратә фонд «Ашанеи» Аҧсуа телехәаҧшреи згәабзиара ҧсыҽу ахәыҷқәа рҭоурыхқәа шәзеиҭаҳәара иацырҵоит. Уажәазы ацхыраара иҭахуп Герман Гәазаа. Иара ихшыбаҩ акьыба чымазара амоуп. Уи изыҟарҵо ахәшә ф-миллионки фышә нызқьи иаҧсоуп. Ажәабжь иацырҵоит ҳкорреспондентцәа.
  • ТЭГИ:

Элемент не найден!