Жәлар Реизара апарламент изаамҭанытәиу аилатәара мҩаҧысит

22.06.2022 111
Адепутатцәа жәиҧшь зҵаара ирылацәажәарц ргәы иҭан, аха хҧа аус адулатәуп ҳәа азыҧхьаӡаны, амшхәаҧштә иагәылырхит.Фатима Гьергьиаҧҳа иаҳзеиҭалҳәоит .
  • ТЭГИ:

Элемент не найден!