Аҧсуа радио 90 ш.ахыҵра инамаданы, имҩаҧысит ААУ ажурналистика аҟәша астудентцәа рзы амастер класс.

29.04.2022 510
Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы арадио аҿы аус зуаз, иахьа уи иазааҧсо ажурналистцәа рҧышәа аҿар ирымардон. Аусмҩаҧгатә Аҟәа ацәыргақәҵатә зал хада аҿы имҩаҧысит. Уи еиҿылкааит Аҧсны зҽаҧсазтәыз ажурналист Екатерина Бебиаҧҳа.
  • ТЭГИ:

Элемент не найден!