Ахәаахәҭра–ааглыхратә палата аусзуҩцәа «Аҧсны ацқьаразы» захьӡу арыцқьаратә усурақәа мҩаҧыргеит.

29.04.2022 514
Дара рнапаҵаҟа иҟоу Ахақәиҭра ашҭа еилдыргеит. Ақалақь иахьаҵанакуа арыцқьаратә усурақәа ахьымҩаҧысуаз аҭыҧқәа ирҭааит ҳҭыхратә гәыҧгьы.
  • ТЭГИ:

Элемент не найден!