28.05.2020 6 Рашəарамза 5 рзы ҳреспубликаҿы иаатуеит аӡҭаларатə сезон
уи азы аҽазыҟаҵарақәа шымҩаҧысуа ирзааҭгылеит АҶА зышәагаа маҷу амшын ҕбақәа рзы аҳәынҭқарратә инспекциа аҿы.
28.05.2020 9 Аҟәа ақалақь аҩныҵҟа ҭыҧқәак рҿы аӡы аҟамзаара зныҧшыз рацәаҩуп.
Уи ахҟьеит «Аҟәатәи аӡыканал» аусзуҩцәа имҩаҧыргоз аиҭашьақәыргыларатә усурақәа
28.05.2020 7 Аҧсны ақыҭақәа рҟны иҟоуп аӡи алашареи рыпроблема.
Убас, ҳара ҳҭыхратә гәыҧ аҭааит Џьал ақыҭа,уаҟа алашара апроблема даара иҵарны иқәгылоуп