Ацхыраара иҭахуп Герман Гәазаа 22.06.2022


Акультура-гәыҳалалратә фонд «Ашанеи» Аҧсуа телехәаҧшреи згәабзиара ҧсыҽу ахәыҷқәа рҭоурыхқәа шәзеиҭаҳәара иацырҵоит. Уажәазы ацхыраара иҭахуп Герман Гәазаа. Иара ихшыбаҩ акьыба чымазара амоуп. Уи изыҟарҵо ахәшә ф-миллионки фышә нызқьи иаҧсоуп. Ажәабжь иацырҵоит ҳкорреспондентцәа.
Возврат к списку →

Возврат к списку