Урыстәыла арра бжьаҟазаратә архәҭақәа Аҧсны иаларгалеижьҭеи 28 шықәса ҵит 21.06.2022


Ари ахҭыс инамаданы, змаҵзуратә уалҧшьақәа рынагӡара аан иҭахаз абжьаҟазаҩцәа рыхьӡала, Аҟәа ақалақь аҿы игылоу абаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит.
Возврат к списку →

Возврат к списку