26.05.2020 10 Аҧсуа ҳәынҭқарратә телерадиоеилахәыра аколлектив ахҭыс бзиа азгәар...
Х-ҩык аусзуҩцәа Еҭери Кациаҧҳа, Ада Квираиаҧҳа, Нази Армазанҧҳа риубелеимшқәа рыдырныҳәалеит.
26.05.2020 16 Аҧсны агəадура
Хәажәкыра мзазы Аҧсны ихацыркын зымҽхак ҭбаау, ҷыдала аҿар ирызку апроект «Аҧсны агәадура»ҳәа хьӡыс измоу апроект.
26.05.2020 13 Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы ирылагеит адипломтә усумҭақәа р...
Шьоукы рзы уи апроцесс ишаабац еиҧш имҩаҧысуазар, егьырҭ рзы имҩаҧган онлаин аҳасабала.