22:46 Вторник, 10 апреля 2012
Арадиоаефир

Арубрика “Иааирала 20 шықәса”  (Аибашьраан иҩыз асалам шәҟәқәа).

Апроект автор С.Саӡҧҳа

Арубрика “Ретроспектива”  (Ажәытәтәи Аҟәа аҭоурых).
Апроект автор Е.Кациаҧҳа
Арубрика “Аҭоурыхи аҧсуа жәлар рмузыкеи”.
Апроект автор амузыкаҭҵааҩы, зҽаҧсазтәыз Аҧсны акультура аусзуҩ А. Ашьхаруаҧҳа
Арубрика “Аудиомшынҵақәа”. (Аҧсҭазаара аҟынтә хҭыск)
Aрадиостудиаҟны акамера он-лаин ахәаҧшра
Арадиожәабжьқәа
Арадио аҟны аӡыргара

Аимадарақәа

Арадио

аҧсуа редакциа – 226-61-44

 - аурыс редакциа – 226 -61-34

 Аҟәша 

аӡыргарақәеи алаҳәарақәеи, аҭел:

+7 840 226-61-38, +7 840 226-75-77

аел. ҧочҭа:  : apsua.radio@gmail.com  


,