-
Ишиашоу ицо аефир Амобилтә хархәагақәа рзы аверсиа
Иахьа Аҧсны
Адырраҭарақәа
22 Ианвар 2018
46
22 Ианвар 2018
79
Аҭыжьымҭаҿы: Аиҳабыреи аусдкылаҩцәеи русеицура азҵаарақәа. Аусутә гәыҧ аилатәара мҩаҧысит аиҳабыра рҟны.
22 Ианвар 2018
63
Атәыла аиҳабыра иазгәаҭаны ирымоуп ари аҩыза ацхыраара егьырҭ ашкол- интернатқәагьы рыҭара.
22 Ианвар 2018
70
Аусутә гәыҧ аилатәара мҩаҧысит аиҳабыра рҟны.
19 Ианвар 2018
127
Аҭыжьымҭаҿы:Анцәа аӡы иӡаахра.  Аҧсны ақьырсианцәа иазгәарҭеит аныҳәа хадақәа ируаку.
19 Ианвар 2018
310
“ Қьалашьбеи” иахәаҧшырц еизаз ауаа, аспектакль гәахәарыла ирыдыркылеит, рыгәгьы арҧшааит .
19 Ианвар 2018
355
Шәҩык автоинспекциа аусзуҩцәа злахәыз ареидқәа мҩаҧган мызкы иалагӡан, акциа алҵшәақәа ҳасаб рзуны агәаҭарақәа ирыцҵазарц азыӡбан.
19 Ианвар 2018
124
Уи мҩаҧигеит Аҧсны Аишахаҵаратә уахәама аиҳабы Аб Бассариан Аҧлиа
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
ТВ - 2017